Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Topielec Offroad - Wiejskie Wertepy II

WIEJSKIE WERTEPY II edycja 6-7.09.2013

Po raz kolejny zagościliśmy w piękne mazurskie tereny Rasząga, impreza zaczęła się w Piątek od etapu nocnego 20.30-01.00 który nie należał do łatwych, dużo błota, torfu gęsty las ale dzięki temu było dużo fajnej zabawy. Drugi etap zaczął się o 8 rano w sobotę, była piękna pogoda i jak zawsze piękne tereny w okolicach Rasząga. Jeździliśmy do 19 a później ogłoszenie wyników i jak zawsze dobra zabawa.

Chłopaki ze stowarzyszenia Off-Road Rasząg 4x4 jak zawsze spisali się na medal!!

Więcej zdjęć tutaj:

You need to login to view this link

  • Recommend tagsx

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)