x
Click to expand

Egypt


Mısırlı Egyptoon adlı çizgi film ve animasyon yapımcılarından oluşan grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kısa bir animasyon filmi hazırladı.

Animasyonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ile ilgili açıklamalarıyla birlikte Gezi Parkı'na yönelik tutumu eleştirildi.

goo.gl/fv58xS

  • Recommend tagsx
-3
Views: 1116
Favorited: 0
Submitted: 08/30/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to lordfranko submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - lordfranko (08/30/2013) [-]
Views: 506 ?? I think your analystic have problem in yt have only 700 views other network...
 Friends (0)