x
Click to expand

How best teeth brushed ?


Sabit ortodontik tedavi sırasında diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama teknikleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
1.Ortodontik tedavide yetersiz ağız bakımının sonuçları
2.Ortodontik tedavide diş fırçalama
3.Ortodontik tedavide arayüz fırçası kullanımı.

  • Recommend tagsx
-2
Views: 868
Favorited: 0
Submitted: 06/26/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to whereishealth submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - anonymous (06/26/2013) [-]
this again? **** you OP
 Friends (0)