Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

harlem shake chicken

chicken shake to parodia popularnych harlem shake. Dużo kurczaków zaangażowało się do wystąpienia w tej produkcji. Niestety kurczaki są słabymi aktorami i nie wyszło to tak jak powinno. Tak naprawdę to kurczaki nie potrafią zrobić harlem shake ( harlem szejk) bo nie czają klimatu.

-6
Views: 429
Favorited: 1
Submitted: 04/04/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to hubercikpiecet E-mail to friend submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)