Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

The Russ of Norway: Spelemenn 2012

Like: www.facebook.com/Spelemenn2012?ref=ts
Facebookpage: www.facebook.com/pages/Spelemenn-2012/274471959248171
Downloadlink: soundcloud.com/gundis/spelemenn-2011
Vi er 26 karer fra Oppegård som forbereder oss og dere til tidenes
sykeste, klikkeste og villeste russefeiring noensinne. Nå presenterer
vi dere for årets mest norske og kulturelle dekknavn, nemlig:
Spelemenn.
Langt, langt borte ligger en kommune som heter Oppegård. Der bor det
26 muntre og livsglade karer som vier sine liv til å spre glede og
folkefest med fela si.
Vår skjebne og vårt kall er å reise rundt i landet (bortsett fra
Drammen og andre gudsforlatte rånestrøk) og lage liv, fest og god
stemning. Du vil se og høre oss rulle til Stavanger, Tryvann og
selvfølgelig i Oppegårds gater, der vi garanterer å lage liv og røre
når vi watter opp med fela vår.
Vår første sang er seffe levert av Gundis. Så til alle jenter har vi
bare en ting å si: Finn deg et fenalår og en ledig plass, så blir det
ride ride ranke til brummende bass.

+10
Views: 6160
Favorited: 3
Submitted: 09/20/2011
Share On Facebook
Add to favorites E-mail to friend submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#6 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [+] (1 reply)
wow, great song! Norwegian graduates?
#4 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [+] (1 reply)
sweet! norway is the **** !
#3 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
WOW, that's amazing, justtt loove it. Best beat, and orgasmic voice, i just have to dance when i listen to this. EARGASM! greetings from australia
#1 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [+] (1 reply)
Niiiice!!!
#14 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
Pretty nice song. Like the voice of the woman singing :) España
#9 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
me gustaaaa
#8 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
Fantastic, i have no words.
0
#17 - chrisekz **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#16 - chrisekz **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#15 - chrisekz **User deleted account** Comment deleted by Abandoned [-]
#13 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
Germany aproves this :-)
#12 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
MY EARS, OH MY EARS. I can never listen to another song again.

一个惊人的歌曲 China likes you

#11 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
Bangladesh dig this
#10 - xxxsonic fanxxx (09/20/2011) [-]
Really nice yeees
 Friends (0)