x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - blackjackwin (07/07/2011) [-]
Dit is echt te droog voor woorden XD

Well played <.<
User avatar #2 to #1 - emoechicke (07/11/2011) [-]
haha hallo, je bent Nederlandse?
User avatar #3 to #2 - emoechicke (07/11/2011) [-]
Ik maak deel uit het Nederlands, maar ik gebruik google translate om het te spreken, omdat ik dont de taal nog niet weten: (maar hopelijk google vertalen helpt me ook leren:)
 Friends (0)