Home Funny Pictures YouTube Funny Videos Funny GIFs Text/Links Channels Search
Anonymous commenting is allowed
User avatar #6 - macoos (09/20/2011) [-]
Yay! Fint å se at ikke ALLE nordmenn er artige.no newfags <3
User avatar #7 to #8 - vegardwd (09/21/2011) [-]
artige.no er shait, nesten alle jeg kjenner går rundt og roper forever alone og me gusta. oh god what have this world come to?
User avatar #8 to #9 - macoos (09/21/2011) [-]
ikr!
 Friends (0)