Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#15 - hasselaar (06/17/2012) [-]
Beste moment van de show tot nu toe.
Beste moment van de show tot nu toe.
User avatar #17 to #15 - redblueyellow (06/17/2012) [-]
En fking saved
User avatar #16 to #15 - redblueyellow (06/17/2012) [-]
Ben net klaar met kijken! Aflevering was echt vet. Wel kut dat Lin haar bending kwijt is. Maar motherfocking Iroh komt met een heel leger. Facking baas! Dezelfde stemacteur als Zuko ook.
 Friends (0)