Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #22 - Crux
Reply
(09/16/2010) [-]
privet!
User avatar #23 to #22 - moskal
Reply
(09/17/2010) [-]
zdorov.
User avatar #24 to #23 - Crux
Reply
(09/17/2010) [-]
hah ne znal chto zdes est russkie.
User avatar #25 to #24 - moskal
Reply
(09/17/2010) [-]
Jest' ne mnogo, prosto postav che nebyt' s ryskim motivom i oni same najdytsa :P Ja s zapadnoj Ykrajinu voobshe. a tu?
User avatar #26 to #25 - Crux
Reply
(09/17/2010) [-]
ya iz ameriki, no jil v uzbekistane.
User avatar #27 to #26 - moskal
Reply
(09/18/2010) [-]
A ja s angliji :)
User avatar #28 to #27 - Crux
Reply
(09/18/2010) [-]
haha klassno, kak tam, futbol igraesh?
User avatar #29 to #28 - moskal
Reply
(09/18/2010) [-]
ne, football ne moj sport, ja bolshe lybly rugby :)
User avatar #30 to #29 - Crux
Reply
(09/18/2010) [-]
haha cool