x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#27 - erikths (01/28/2012) [-]
det er bra at du laster opp dette på funnyjunk, og ikke på artige.no artige er noe møkk. :p
User avatar #39 to #28 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
****** ! droppet den siden for lengesiden! eneste som er der nå er "lk hvis du..." eller baot-is eller krangling om hva som er best.. ikke noe gøy nei!:P
 Friends (0)