x
Click to expand

jorisnl

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:8/21/2011
Last Login:3/27/2015
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#15170
Highest Content Rank:#1344
Highest Comment Rank:#2449
Content Thumbs: 5402 total,  5900 ,  498
Comment Thumbs: 1552 total,  1815 ,  263
Content Level Progress: 96% (96/100)
Level 153 Content: Faptastic → Level 154 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 23% (23/100)
Level 215 Comments: Comedic Genius → Level 216 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:175588
Times Content Favorited:245 times
Total Comments Made:245
FJ Points:6912
Favorite Tags: lol (7)

items

Total unique items point value: 1050 / Total items point value: 1300
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - meter (04/21/2013) [-]
Joris, waar woon jij?
#2 to #1 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Vlak bij Den Bosch hoezo?
User avatar #3 to #2 - meter (04/25/2013) [-]
er zou een hele kleine kans zijn dat ik je wellicht zou kennen, vroeg me af =P
#4 to #3 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Haha, en denk je nog steeds dat het zo is?
User avatar #5 to #4 - meter (04/25/2013) [-]
nee, ik woon in utrecht..
#6 to #5 - jorisnl (04/25/2013) [-]
Aha, nja Nederland de gekste dan maar
 Friends (0)