x
Click to expand

blarglestheclown

Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 23
Date Signed Up:12/26/2010
Last Login:5/03/2015
Location:Florida
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#19828
Highest Content Rank:#9463
Highest Comment Rank:#1425
Content Thumbs: 379 total,  1076 ,  697
Comment Thumbs: 3494 total,  4342 ,  848
Content Level Progress: 80% (8/10)
Level 37 Content: Peasant → Level 38 Content: Peasant
Comment Level Progress: 75% (75/100)
Level 234 Comments: Ambassador Of Lulz → Level 235 Comments: Ambassador Of Lulz
Subscribers:0
Content Views:49226
Times Content Favorited:121 times
Total Comments Made:1522
FJ Points:4755

latest user's comments

#161 - sweet ty 06/15/2013 on Funny junk dream 0
#156 - hell yeah its been out for a few months  [+] (2 new replies) 06/15/2013 on Funny junk dream 0
#160 - moonbugy (06/15/2013) [-]
If you go to archive is all ready been added.
User avatar #161 - blarglestheclown (06/15/2013) [-]
sweet ty
#121 - Make one with gw2 timer!!!  [+] (4 new replies) 06/15/2013 on Funny junk dream 0
#148 - moonbugy (06/15/2013) [-]
GW2 is out? i will do patch notes for it
User avatar #156 - blarglestheclown (06/15/2013) [-]
hell yeah its been out for a few months
#160 - moonbugy (06/15/2013) [-]
If you go to archive is all ready been added.
User avatar #161 - blarglestheclown (06/15/2013) [-]
sweet ty
#20 - Glad to see ya back! 06/14/2013 on Apples (1/2) 0
#492 - well 5 is going to be more similar to 4 than 3 and 2......so I…  [+] (1 new reply) 06/14/2013 on Oh you! 0
User avatar #500 - tankijay (06/14/2013) [-]
I know the game will be similar, but I still want to experience the story of Chiefs fave getting fucked up, because that never happens.
#43 - so* Oh GOD a typo the world imploding!!! 06/13/2013 on Title 0
#19 - do they're humans?  [+] (2 new replies) 06/12/2013 on Title 0
User avatar #43 - blarglestheclown (06/13/2013) [-]
so*

Oh GOD a typo the world imploding!!!
User avatar #26 - Jewssassin (06/13/2013) [-]
Do they are humans?
What?
#11 - Whats a Rednecks last words "Hey y'all watch this ***… 06/12/2013 on Challenge Acsepted +1
#17 - I ******* love me some salamence 06/12/2013 on Dragons better watch out +2
#130 - **** that. Thats the right reaction. 06/12/2013 on BITCH +2
#169 - its funny because halo4 is call of duty space marines..... … 06/11/2013 on Sony Won -6
#32 - THOUSAND YEARS OF PAIN! 06/10/2013 on Periods +1
#43 - lol Im trying to flip denny upside down but im failin…  [+] (1 new reply) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +3
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#40 - (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°) flippin' dennys…  [+] (3 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +5
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#33 - (͡o ʖ ͡o) Anime denny  [+] (5 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +4
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#29 - l/\/\/\/\I (͡° ʖ ͡°) king denny  [+] (7 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +5
#31 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡~ ʖ ͡°)
User avatar #33 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
(͡o ʖ ͡o) Anime denny
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#25 - denny started the big bang when two dennys separated. …  [+] (9 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +6
#27 - nnsfw (06/10/2013) [-]
-----------
| (͡° ʖ ͡°) |
-----------
| (͡° 0 ͡°) |
-----------
User avatar #29 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
l/\/\/\/\I
(͡° ʖ ͡°)

king denny
#31 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡~ ʖ ͡°)
User avatar #33 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
(͡o ʖ ͡o) Anime denny
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#24 - they have succumb to the power of Denny (͡- ʖ ͡-) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +5
#21 - is denny kill? (͡x ʖ ͡x )  [+] (11 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +6
#22 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡> o ͡<) denny is life
User avatar #25 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
denny started the big bang when two dennys separated.

(͡° ʖ ͡° ʖ ͡°)> (͡° ʖ ͡°)(͡° ʖ ͡°) >(͡° ʖ ͡°) (͡° ʖ ͡°)
#27 - nnsfw (06/10/2013) [-]
-----------
| (͡° ʖ ͡°) |
-----------
| (͡° 0 ͡°) |
-----------
User avatar #29 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
l/\/\/\/\I
(͡° ʖ ͡°)

king denny
#31 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡~ ʖ ͡°)
User avatar #33 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
(͡o ʖ ͡o) Anime denny
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#19 - HE Knows. quickly silence the Heretic! (͡°… 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +20
#18 - what...WHAT ARE YOU!?!!?!?! (͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ …  [+] (13 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +6
#20 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° o ͡°) am denny
User avatar #21 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
is denny kill?

(͡x ʖ ͡x )
#22 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡> o ͡<) denny is life
User avatar #25 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
denny started the big bang when two dennys separated.

(͡° ʖ ͡° ʖ ͡°)> (͡° ʖ ͡°)(͡° ʖ ͡°) >(͡° ʖ ͡°) (͡° ʖ ͡°)
#27 - nnsfw (06/10/2013) [-]
-----------
| (͡° ʖ ͡°) |
-----------
| (͡° 0 ͡°) |
-----------
User avatar #29 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
l/\/\/\/\I
(͡° ʖ ͡°)

king denny
#31 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡~ ʖ ͡°)
User avatar #33 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
(͡o ʖ ͡o) Anime denny
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#13 - (͡° ʖ ͡°)  [+] (17 new replies) 06/10/2013 on (͡° ͜ʖ ͡°) +18
User avatar #23 - elmarcocfc (06/10/2013) [-]
Where's the "ASIANS CAN ACTUALLY READ MINDS!" to combat this when you need him?!
User avatar #24 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
they have succumb to the power of Denny

(͡- ʖ ͡-)
#17 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ ͡°)
User avatar #18 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
what...WHAT ARE YOU!?!!?!?!

(͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ ͡° ʖ ͡°)
#20 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° o ͡°) am denny
User avatar #21 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
is denny kill?

(͡x ʖ ͡x )
#22 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡> o ͡<) denny is life
User avatar #25 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
denny started the big bang when two dennys separated.

(͡° ʖ ͡° ʖ ͡°)> (͡° ʖ ͡°)(͡° ʖ ͡°) >(͡° ʖ ͡°) (͡° ʖ ͡°)
#27 - nnsfw (06/10/2013) [-]
-----------
| (͡° ʖ ͡°) |
-----------
| (͡° 0 ͡°) |
-----------
User avatar #29 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
l/\/\/\/\I
(͡° ʖ ͡°)

king denny
#31 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡~ ʖ ͡°)
User avatar #33 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
(͡o ʖ ͡o) Anime denny
#37 - nnsfw (06/10/2013) [-]
u wot m8? i wrek ur face i swear on me mum ლ( ͡° ʖ ͡°ლ)
User avatar #40 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]

(╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)

flippin' dennys for days
#41 - nnsfw (06/10/2013) [-]
¯(°_o)/¯ i got nothing
User avatar #43 - blarglestheclown (06/10/2013) [-]
lol

Im trying to flip denny upside down but im failing miserably.
Maybe 2 will be enough
(╯°□°)╯ (╯°□°)╯︵ (͡° ʖ ͡°)
#50 - nnsfw (06/10/2013) [-]
(͡° ʖ ͡°)
I̵ͤͯ҉̲̹̜t̸̟̅̿̓̐̓̆̊͌'̯̠̟͔̣́ͤ̐̀s͕̄̃̚̚ ̘͑͗h̨͖̒̀ͭ̎ͪ̎̃į̤ͮͫğ̠̦̪͔̋h̦̯̹ͫͧ͒̈ ̱l̠̜̦͌́̈́̆ͦͧ͘ẏ̗̹̪͢͢ ̀͆̋͌ū͖̹ͨ͊ͮn̲̗ͣͪ̑͗̋ļ̸̱̯̱̯̓̌͗ͥͬͦ͊ͪ͝i̅ ̥̭̮ͨ̏͒̏̅ͤ̽͘ḳ̷̥͕͕̾̽ͭͥ̚͘ë̲́̑ͧ͡l̑
#24 - haha why thank you sir. I try. Unfortunately I have n…  [+] (1 new reply) 06/06/2013 on Gender Inequalities +1
#25 - Bit has deleted their comment.
#59 - rot takes awhile and it accelerates and decelerates according … 06/06/2013 on He has a point +2
#86 - agreed... taught me to not runaway from my problems and face e… 06/05/2013 on They said it would be fun. 0
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - alexclement (07/31/2013) [-]
Do you want your FJ points m8?
 Friends (0)