Upload
Login or register

Terialata

Last status update:
-
Gender: male
Date Signed Up:9/21/2010
Last Login:9/11/2016
Stats
Content Thumbs: 594 total,  1191 ,  597
Comment Thumbs: 172 total,  431 ,  259
Content Level Progress: 40% (4/10)
Level 59 Content: Sammich eater → Level 60 Content: FJ Cultist
Comment Level Progress: 40% (2/5)
Level 112 Comments: Funny Junkie → Level 113 Comments: Funny Junkie
Subscribers:2
Content Views:15942
Times Content Favorited:133 times
Total Comments Made:242
FJ Points:793
Favorite Tags: anus (3)

latest user's comments

#107 - RACKA ROOOOLLLLL CSIUVNEIUVHPEKJVIPSVNS[OQDIGHEBUQVHOASIJVQI0R…  [+] (1 reply) 11/28/2011 on Steve Jobs 0
#108 - Terialata (11/28/2011) [-]
RACKA ROOOOLLLLL CSIUVNEIUVHPEKJVIPSVNS[OQDIGHEBUQVHOASIJVQI0RGQIFBFQIVBAIPSBVAPSIPSUHIPQFUVBQDFU VBAIPUBVPAUVBPAIUSBVPAISUVBAQV.JQSKVNQKJDVBDVKVNlkvn;qdjhbvhcbhgacfhoHDHGGLGUHJV DIFVFUVHDJNUIDVHDFHFJKGODOLLSKBFVFAAYWOOFNBFGAVYVFQJHFOGARHGVBWGVIOVAHQBOAHJZJVH ADOUHVHVADFOIHFDJGVOIUDFVOUIADFHOUQIHGFUGAIOUGVRYGIBVHJGDIYOFGDIGGGGGgwdbcNL.SKJ KLADKVUIVNDFSIUVBAFBVKJBVKFBF KFBIUZBVNZCXB DF ZKJB DFUBFD;N ZXKFJ Z;KVHF;VH;DFVADFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFVIPVB;QEFOB;OADFJBVKPZBVQDK;FBDKFJBNADGKUBJADKB IPADBVJQIJDFVHDFBVKDAFJVBAXPIVADBVKADFJVBKJDBVZKJC,XSDGFHJKTRWQAEFRYIOASDFGYJUKI OWSDEFHYIJOPSHYU;PE';.RWLOSTFRKIM,ASDGFHJKLASDFGHJKL;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAASDFGHJKL;';DFGHKLFGJL;FGHJKL;GZDOVUIASHVUTWBIUTBBHBUGSUAYVWDFQ WFBFRIUFRIUNCQRBHFR2HIVUVHINEKBGVWUHBSJWIOEHGKAJVHLYBHLKHUOUHHFGHWVKJHKLNWIOHRGW IODHCVDBJGSLZDVHBSTVHWBHPUHUISBKGSBSDUBIUPDSBKJBIUPDSBIPDUBWKVOKJBVHOBVDQBVQBVSB CABLHBVHJBVLABBVFUBYVAFHVASBAOBVJHAGVDCHKABDGKAHGBKHSKJLVHBKUAEGFBCSJDHFGVAJHFSG VCAJHSEHEDFHNVSJHFJDGHVNDFHDMGFCBNFGKUFHVUJFHSVLRJHDHVDSHHTVHSJFVDFSIUHVAUHAFDKG LWUDFIHBGBVGAIVGSDLRBVALDBVDFBABHDFNMVADRLKJGHFKJDNDKVUHADKJGV;AJDVJKDFKJBVKAGDS BVNVSDFJBVHJBSFHBVFBVLNVSKFGWRIAGFCHNRGVBASHDFLAJSDCHJBFVKSHLKJHLGLASFGJCGNLGLAH FF,WMHFWKJVIHVAVYBOVGUOHNCRBGVHKHKLRNJCGKDGSKAJKAUJHJWETGHCVNLKRGVEBKURJGNSHRHRB QWIJGNWJOVHBHIGHCOINGHCSNKHKVHBINSJBGCNVKBHNLICIHVBNCINEACUVWEBVGTNWCNLYGVRBAYLK DGSYUTGVBVSCFBKUYBVRDSMGBREUGYVBYGSKCJGVHABVCNKAGBRYVGCNAKGRUBVYAKCNRUBGVLINJBFH BLAIGULYACNBGAVKUBCBGHRNLIVARYBVLNAJKBGYVLAURKLVNDGUVYBSLGJVLNHRIUBGTVIUSBKJRBVH LUKDSNGVSURGVSLNCRGVYUBSLKHNCLNXAZECLKNUGVULVHJNLFCHKGVKSNHKJCGHN;HWVWKJLCFSSSSS SSSSSGH FNCKHGCRNLGKVDCHDFKLGHHHCRKNHGKLSLGHLKUSHBGVSHGSKJLCGKHBSVKSLFJVNHLGSKNUDGLSTVKU BSDNBTVLUHGTHSDFHGLSUBVHGSUHGVSNTUGSKLHGVLSUBVLDKHFBVLUSBVLKSUVBURKBVHLKUNCVKUGF NCKUBALKUBGVRHKLBRKSUGHBVSLGKBKLGHVSLGHSUDUUF
#106 - RACKA ROOOOLLLLL CSIUVNEIUVHPEKJVIPSVNS[OQDIGHEBUQVHOASIJVQI0R…  [+] (2 replies) 11/28/2011 on Steve Jobs 0
#107 - Terialata (11/28/2011) [-]
RACKA ROOOOLLLLL CSIUVNEIUVHPEKJVIPSVNS[OQDIGHEBUQVHOASIJVQI0RGQIFBFQIVBAIPSBVAPSIPSUHIPQFUVBQDFU VBAIPUBVPAUVBPAIUSBVPAISUVBAQV.JQSKVNQKJDVBDVKVNlkvn;qdjhbvhcbhgacfhoHDHGGLGUHJV DIFVFUVHDJNUIDVHDFHFJKGODOLLSKBFVFAAYWOOFNBFGAVYVFQJHFOGARHGVBWGVIOVAHQBOAHJZJVH ADOUHVHVADFOIHFDJGVOIUDFVOUIADFHOUQIHGFUGAIOUGVRYGIBVHJGDIYOFGDIGGGGGgwdbcNL.SKJ KLADKVUIVNDFSIUVBAFBVKJBVKFBF KFBIUZBVNZCXB DF ZKJB DFUBFD;N ZXKFJ Z;KVHF;VH;DFVADFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFVIPVB;QEFOB;OADFJBVKPZBVQDK;FBDKFJBNADGKUBJADKB IPADBVJQIJDFVHDFBVKDAFJVBAXPIVADBVKADFJVBKJDBVZKJC,XSDGFHJKTRWQAEFRYIOASDFGYJUKI OWSDEFHYIJOPSHYU;PE';.RWLOSTFRKIM,ASDGFHJKLASDFGHJKL;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAASDFGHJKL;';DFGHKLFGJL;FGHJKL;GZDOVUIASHVUTWBIUTBBHBUGSUAYVWDFQ WFBFRIUFRIUNCQRBHFR2HIVUVHINEKBGVWUHBSJWIOEHGKAJVHLYBHLKHUOUHHFGHWVKJHKLNWIOHRGW IODHCVDBJGSLZDVHBSTVHWBHPUHUISBKGSBSDUBIUPDSBKJBIUPDSBIPDUBWKVOKJBVHOBVDQBVQBVSB CABLHBVHJBVLABBVFUBYVAFHVASBAOBVJHAGVDCHKABDGKAHGBKHSKJLVHBKUAEGFBCSJDHFGVAJHFSG VCAJHSEHEDFHNVSJHFJDGHVNDFHDMGFCBNFGKUFHVUJFHSVLRJHDHVDSHHTVHSJFVDFSIUHVAUHAFDKG LWUDFIHBGBVGAIVGSDLRBVALDBVDFBABHDFNMVADRLKJGHFKJDNDKVUHADKJGV;AJDVJKDFKJBVKAGDS BVNVSDFJBVHJBSFHBVFBVLNVSKFGWRIAGFCHNRGVBASHDFLAJSDCHJBFVKSHLKJHLGLASFGJCGNLGLAH FF,WMHFWKJVIHVAVYBOVGUOHNCRBGVHKHKLRNJCGKDGSKAJKAUJHJWETGHCVNLKRGVEBKURJGNSHRHRB QWIJGNWJOVHBHIGHCOINGHCSNKHKVHBINSJBGCNVKBHNLICIHVBNCINEACUVWEBVGTNWCNLYGVRBAYLK DGSYUTGVBVSCFBKUYBVRDSMGBREUGYVBYGSKCJGVHABVCNKAGBRYVGCNAKGRUBVYAKCNRUBGVLINJBFH BLAIGULYACNBGAVKUBCBGHRNLIVARYBVLNAJKBGYVLAURKLVNDGUVYBSLGJVLNHRIUBGTVIUSBKJRBVH LUKDSNGVSURGVSLNCRGVYUBSLKHNCLNXAZECLKNUGVULVHJNLFCHKGVKSNHKJCGHN;HWVWKJLCFSSSSS SSSSSGH FNCKHGCRNLGKVDCHDFKLGHHHCRKNHGKLSLGHLKUSHBGVSHGSKJLCGKHBSVKSLFJVNHLGSKNUDGLSTVKU BSDNBTVLUHGTHSDFHGLSUBVHGSUHGVSNTUGSKLHGVLSUBVLDKHFBVLUSBVLKSUVBURKBVHLKUNCVKUGF NCKUBALKUBGVRHKLBRKSUGHBVSLGKBKLGHVSLGHSUDUUFUGHLUVU
#108 - Terialata (11/28/2011) [-]
RACKA ROOOOLLLLL CSIUVNEIUVHPEKJVIPSVNS[OQDIGHEBUQVHOASIJVQI0RGQIFBFQIVBAIPSBVAPSIPSUHIPQFUVBQDFU VBAIPUBVPAUVBPAIUSBVPAISUVBAQV.JQSKVNQKJDVBDVKVNlkvn;qdjhbvhcbhgacfhoHDHGGLGUHJV DIFVFUVHDJNUIDVHDFHFJKGODOLLSKBFVFAAYWOOFNBFGAVYVFQJHFOGARHGVBWGVIOVAHQBOAHJZJVH ADOUHVHVADFOIHFDJGVOIUDFVOUIADFHOUQIHGFUGAIOUGVRYGIBVHJGDIYOFGDIGGGGGgwdbcNL.SKJ KLADKVUIVNDFSIUVBAFBVKJBVKFBF KFBIUZBVNZCXB DF ZKJB DFUBFD;N ZXKFJ Z;KVHF;VH;DFVADFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFVIPVB;QEFOB;OADFJBVKPZBVQDK;FBDKFJBNADGKUBJADKB IPADBVJQIJDFVHDFBVKDAFJVBAXPIVADBVKADFJVBKJDBVZKJC,XSDGFHJKTRWQAEFRYIOASDFGYJUKI OWSDEFHYIJOPSHYU;PE';.RWLOSTFRKIM,ASDGFHJKLASDFGHJKL;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAASDFGHJKL;';DFGHKLFGJL;FGHJKL;GZDOVUIASHVUTWBIUTBBHBUGSUAYVWDFQ WFBFRIUFRIUNCQRBHFR2HIVUVHINEKBGVWUHBSJWIOEHGKAJVHLYBHLKHUOUHHFGHWVKJHKLNWIOHRGW IODHCVDBJGSLZDVHBSTVHWBHPUHUISBKGSBSDUBIUPDSBKJBIUPDSBIPDUBWKVOKJBVHOBVDQBVQBVSB CABLHBVHJBVLABBVFUBYVAFHVASBAOBVJHAGVDCHKABDGKAHGBKHSKJLVHBKUAEGFBCSJDHFGVAJHFSG VCAJHSEHEDFHNVSJHFJDGHVNDFHDMGFCBNFGKUFHVUJFHSVLRJHDHVDSHHTVHSJFVDFSIUHVAUHAFDKG LWUDFIHBGBVGAIVGSDLRBVALDBVDFBABHDFNMVADRLKJGHFKJDNDKVUHADKJGV;AJDVJKDFKJBVKAGDS BVNVSDFJBVHJBSFHBVFBVLNVSKFGWRIAGFCHNRGVBASHDFLAJSDCHJBFVKSHLKJHLGLASFGJCGNLGLAH FF,WMHFWKJVIHVAVYBOVGUOHNCRBGVHKHKLRNJCGKDGSKAJKAUJHJWETGHCVNLKRGVEBKURJGNSHRHRB QWIJGNWJOVHBHIGHCOINGHCSNKHKVHBINSJBGCNVKBHNLICIHVBNCINEACUVWEBVGTNWCNLYGVRBAYLK DGSYUTGVBVSCFBKUYBVRDSMGBREUGYVBYGSKCJGVHABVCNKAGBRYVGCNAKGRUBVYAKCNRUBGVLINJBFH BLAIGULYACNBGAVKUBCBGHRNLIVARYBVLNAJKBGYVLAURKLVNDGUVYBSLGJVLNHRIUBGTVIUSBKJRBVH LUKDSNGVSURGVSLNCRGVYUBSLKHNCLNXAZECLKNUGVULVHJNLFCHKGVKSNHKJCGHN;HWVWKJLCFSSSSS SSSSSGH FNCKHGCRNLGKVDCHDFKLGHHHCRKNHGKLSLGHLKUSHBGVSHGSKJLCGKHBSVKSLFJVNHLGSKNUDGLSTVKU BSDNBTVLUHGTHSDFHGLSUBVHGSUHGVSNTUGSKLHGVLSUBVLDKHFBVLUSBVLKSUVBURKBVHLKUNCVKUGF NCKUBALKUBGVRHKLBRKSUGHBVSLGKBKLGHVSLGHSUDUUF
#216 - 9gag 11/28/2011 on Hand Position 0