(untitled). .. failure failur faa fa lus͔͔͖̠̲̱͔̈ͭ̓ͣ͒̉̽͋͆̏ͣ̔͐͋͆̽͡dͥ͆̆ͣ̋ͯ ̴͖̥̭̥̮̥͎̲͖͈͐ͣ͂ͧ̓̀͘l̴̇ͦͬ̐̌ͭ̓͒̈́ ͕̭̜j̨͎̣̗͖̃̆ͦ̄ͣ̇ͥ̽ͮ̿̆̋ͣ̒̆̕ ̗l̀ͥ͂ͤ͗̀̆͋̀̚͝҉̥̱̘̠͔̱̥̥̹k̃͑̃͗̈́ ̮̱̮̯̲̯͖̟ͭ̋ͨ̄ͮͣͫ͒͋
Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

(untitled)

+2
Views: 1416
Favorited: 0
Submitted: 11/11/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to sweetsolitude E-mail to friend submit to reddit
Share image on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Pinterest Share on Google Plus E-mail to friend

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #2 - drhoffable ONLINE (11/11/2013) [-]
failure failur faa fa lus͔͔͖̠̲̱͔̈ͭ̓ͣ͒̉̽͋͆̏ͣ̔͐͋͆̽͡dͥ͆̆ͣ̋ͯ ̴͖̥̭̥̮̥͎̲͖͈͐ͣ͂ͧ̓̀͘l̴̇ͦͬ̐̌ͭ̓͒̈́ ͕̭̜j̨͎̣̗͖̃̆ͦ̄ͣ̇ͥ̽ͮ̿̆̋ͣ̒̆̕ ̗l̀ͥ͂ͤ͗̀̆͋̀̚͝҉̥̱̘̠͔̱̥̥̹k̃͑̃͗̈́ ̮̱̮̯̲̯͖̟ͭ̋ͨ̄ͮͣͫ͒͋jͧͨ̏̽̌͐̔̈ͬͯͧ ̡̯̣̘̲̯͈͈͢͝a̢̤͈̟̥̹̹̟̽͊̿ͬͧ̽͆̽̉͋̚ ͈̥̗s̴̨̨̠̣ͩ̍͂̉̉̍͋͂̉̎̊͝lͦ͆ͮ̒͗̈́͑̎̓̑̋ͨͯͧͪ ̨͖̠̮̗̜ͭk̢͔͖̗͕̗̮̆̂̏̅̌̉ͮͧjͥͮ̌ͫ͊̇̾ ̪̤͔̲̯̍̍̓͒̎ͣͫ͢f͈͖̯̟͗̑̒̎ͩ̀͘;̾̀ ̸̧̨̭̜̑͗̽̆̍ͪ̐́͑̔̓ͭ͛̓ͯͯ͝l̨̧̤̘̜̤ͬͦ̍ ̲̪̹͎̯k̵̡̥͎̥͕͕ͬ̅͋̓̔̔͂ͥ̈̈́ͩͣ͡a ̢̜̮̦͔̟̦̤͎̠̮ͪ̀̉͛̇͂̔ͬ̓͝j̴̵̵̡͖͕͔ͧ̿ͦͩ̌ ̤̭̱̯s̵̷̢͔͒̏ͣ͌ͤͣͫ̊ͪ̏̓ͫ͒̿ͩdͬ̑͂̈̐͂̂ͨͦ ̲̗̠̦̯͐̽l̷̸͔̜̣̥̃̒͊̑͛̓̀͋̆͂̀̚k ̒̔̽̓̃ͧͭ̕҉̭̘̤̲͎̲̘̘̮̟j̎̉ͫ̐̓̉̀̍̊̋̾̚ ͕̜͖͕͔̂͆̕͞͞f̧ͣͮ̒ͭ̾̋̎̐̈́ͨ̓̅́̾̓ͮ͌͘͝ ̦̪̹͕̠̯ḽ̷̡̯͖̮͎̱̘̹̱̹͛̌̾ͮ̓̇̒̾k ̵̡̪̭̭̜͎͒͛̑ͣ;̦̭̂ͪ̑ͯͧ̓̈̓ͮͨ̉͑͆ͩͤͦ̚͘ j̨͌̍͑ͫͣͨ͂̏́͂͡͝҉͎̯̗̹a͌̎ͣͥ̓̅͆̋̐͒̒ ̯͔̗̤̮̟̜̤̦̟͎̗̤̑̈ͬf͖͖͋ͦ͒͆̔ͧͥͤͤ͘ ̗̟̭̣l̒͆̑̓̒͂͑͆͗̏̄̊͋́҉̯;̅͒ͬ͌ͪ̐̈́ͦ̈́̋͛ ̡̠̥̦͕͔̦̤̆̓a̋̋̆̑̓̐̇ͤ̋̂ͯ̓҉̵̢̡̱̦̘͖͞jͬ̌͆ ͩ҉̵̯͕͔̕l̴̠͔͔̀ͯ̌ͮ͛k̴̀̈͊ͣ̐͆̔͋ͥ́̏̉ͩ͐ ̹̀
User avatar #1 - xxmemesxx (11/11/2013) [-]
ahahhahahh so funny original poster you're a ****
 Friends (0)