(untitled). .. failure failur faa fa lus͔͔͖̠̲̱͔̈ͭ̓ͣ͒̉̽͋͆̏ͣ̔͐͋͆̽͡dͥ͆̆ͣ̋ͯ ̴͖̥̭̥̮̥͎̲͖͈͐ͣ͂ͧ̓̀͘l̴̇ͦͬ̐̌ͭ̓͒̈́ ͕̭̜j̨͎̣̗͖̃̆ͦ̄ͣ̇ͥ̽ͮ̿̆̋ͣ̒̆̕ ̗l̀ͥ͂ͤ͗̀̆͋̀̚͝҉̥̱̘̠͔̱̥̥̹k̃͑̃͗̈́ ̮̱̮̯̲̯͖̟ͭ̋ͨ̄ͮͣͫ͒͋
Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #2 - drhoffable (11/11/2013) [-]
failure failur faa fa lus͔͔͖̠̲̱͔̈ͭ̓ͣ͒̉̽͋͆̏ͣ̔͐͋͆̽͡dͥ͆̆ͣ̋ͯ ̴͖̥̭̥̮̥͎̲͖͈͐ͣ͂ͧ̓̀͘l̴̇ͦͬ̐̌ͭ̓͒̈́ ͕̭̜j̨͎̣̗͖̃̆ͦ̄ͣ̇ͥ̽ͮ̿̆̋ͣ̒̆̕ ̗l̀ͥ͂ͤ͗̀̆͋̀̚͝҉̥̱̘̠͔̱̥̥̹k̃͑̃͗̈́ ̮̱̮̯̲̯͖̟ͭ̋ͨ̄ͮͣͫ͒͋jͧͨ̏̽̌͐̔̈ͬͯͧ ̡̯̣̘̲̯͈͈͢͝a̢̤͈̟̥̹̹̟̽͊̿ͬͧ̽͆̽̉͋̚ ͈̥̗s̴̨̨̠̣ͩ̍͂̉̉̍͋͂̉̎̊͝lͦ͆ͮ̒͗̈́͑̎̓̑̋ͨͯͧͪ ̨͖̠̮̗̜ͭk̢͔͖̗͕̗̮̆̂̏̅̌̉ͮͧjͥͮ̌ͫ͊̇̾ ̪̤͔̲̯̍̍̓͒̎ͣͫ͢f͈͖̯̟͗̑̒̎ͩ̀͘;̾̀ ̸̧̨̭̜̑͗̽̆̍ͪ̐́͑̔̓ͭ͛̓ͯͯ͝l̨̧̤̘̜̤ͬͦ̍ ̲̪̹͎̯k̵̡̥͎̥͕͕ͬ̅͋̓̔̔͂ͥ̈̈́ͩͣ͡a ̢̜̮̦͔̟̦̤͎̠̮ͪ̀̉͛̇͂̔ͬ̓͝j̴̵̵̡͖͕͔ͧ̿ͦͩ̌ ̤̭̱̯s̵̷̢͔͒̏ͣ͌ͤͣͫ̊ͪ̏̓ͫ͒̿ͩdͬ̑͂̈̐͂̂ͨͦ ̲̗̠̦̯͐̽l̷̸͔̜̣̥̃̒͊̑͛̓̀͋̆͂̀̚k ̒̔̽̓̃ͧͭ̕҉̭̘̤̲͎̲̘̘̮̟j̎̉ͫ̐̓̉̀̍̊̋̾̚ ͕̜͖͕͔̂͆̕͞͞f̧ͣͮ̒ͭ̾̋̎̐̈́ͨ̓̅́̾̓ͮ͌͘͝ ̦̪̹͕̠̯ḽ̷̡̯͖̮͎̱̘̹̱̹͛̌̾ͮ̓̇̒̾k ̵̡̪̭̭̜͎͒͛̑ͣ;̦̭̂ͪ̑ͯͧ̓̈̓ͮͨ̉͑͆ͩͤͦ̚͘ j̨͌̍͑ͫͣͨ͂̏́͂͡͝҉͎̯̗̹a͌̎ͣͥ̓̅͆̋̐͒̒ ̯͔̗̤̮̟̜̤̦̟͎̗̤̑̈ͬf͖͖͋ͦ͒͆̔ͧͥͤͤ͘ ̗̟̭̣l̒͆̑̓̒͂͑͆͗̏̄̊͋́҉̯;̅͒ͬ͌ͪ̐̈́ͦ̈́̋͛ ̡̠̥̦͕͔̦̤̆̓a̋̋̆̑̓̐̇ͤ̋̂ͯ̓҉̵̢̡̱̦̘͖͞jͬ̌͆ ͩ҉̵̯͕͔̕l̴̠͔͔̀ͯ̌ͮ͛k̴̀̈͊ͣ̐͆̔͋ͥ́̏̉ͩ͐ ̹̀
User avatar #1 - xxmemesxx (11/11/2013) [-]
ahahhahahh so funny original poster you're a ****
 Friends (0)