nostalgia. anyone old enough to feel it?. nostalgia anyone old enough to feel it?