Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Sincan Baymak Servisi - 444 88 48

Evlerimiz de kullandığımız en önemli eşyaların başında beyazeşyalarımız gelir. Maddi olarak kolay alınamayan beyazeşyalar günlük yaşamımızda bizlere çok kolaylık sağlayan eşyalardır. Ama beyazeşyaların bozulma ihitmali de yüksektir. Eğer sizinde evinizde beyazeşyalarınızdan herhangisi bozulduysa bozulsun bizi arayın. Sizlere kısa zamanda ulaşırız ve sorununuzu çözeriz...

  • Recommend tagsx

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - anonymous (01/14/2013) [-]
not this **** again
 Friends (0)