hypnotizing. .. Somehow, it looks tasty hypnotizing Somehow it looks tasty