ghetto . pussys been hangin in da hood fo to long. W E: -nu EUWE urea an  on long corn rows pussy