i have no fucking clue. my eyes they burnz. dal ass. an: ass. dar. ass. dat ass tiol ass nan ass. dar. ass. ma: ass dull .155 dat IEME thatass , y, ' y', ‘ alre what the fuck no clue