Hybrid Animals. zebra ant.. ahem they're... Hybrid Animals zebra ant ahem they're