Collection of Fuuuu's. A short collection of fuuu's I put together<br /> Plus 10 for more I guess. til. FFA FF " FFCCFF FFCCFF UGUU UGUU UGUU tglh, UGUU U fuuuu collection compilation