american vs. euro. ?join=5599. EUROPEAN Ibl AMERICAN Ibl Let me explain why: EPIC) WINE FOR TEH LULA NIGGER NIGGER Comment I NIGGER NIGGER DOUBLE NIGGER LOL FAI BZZZZZZZZZZZZZZZ