american vs. euro. . EUROPEAN Ibl AMERICAN Ibl Let me explain why: EPIC) WINE FOR TEH LULA NIGGER NIGGER Comment I NIGGER NIGGER DOUBLE NIGGER LOL FAIL You see  BZZZZZZZZZZZZZZZ