Damn Coyotes.... . ryou. , hide yo roadrunners Damn Coyotes ryou hide yo roadrunners