Pretty Crazy.. .. god dammit, i blinked. Pretty Crazy god dammit i blinked