Thanks, Obama. Where's my mountain dew?!. thanks obama