Ahhh, now it makes sense.. .. Pokeballs use TARDIS technology Pokemon