potato. . I see you that french girl!. Euro mash potato