sassy. . DU yam really. nonono, not "sassy". "samsung" sassy DU yam really nonono not "sassy" "samsung"