Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a commission on everything you buy.
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #74 - cupcaketime (08/07/2013) [-]
95 is just not fair when you're dutch...

Lyrics:
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geƫerd.

In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven, bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven, dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht de jongste dag.


And those are just four out of fifteen verses.
en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus#Lyrics
 Friends (0)