Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #74 - cupcaketime
Reply 0 123456789123345869
(08/07/2013) [-]
95 is just not fair when you're dutch...

Lyrics:
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven, bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven, dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht de jongste dag.


And those are just four out of fifteen verses.
en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus#Lyrics