The strange truth. .. I knew it The strange truth I knew it