For the glory of Satan. . Jesus, , s not noun tou' itg AHTIIE MY FATHER’ 5 Estes pooh bear