x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1024 - toggme (06/15/2013) [-]
Bærum, Norway
User avatar #1158 to #1024 - gamerjn (06/15/2013) [-]
Bærum er en kommune, ikke en by.. Men kult at det er mange nordmenn her ;)
User avatar #1162 to #1158 - toggme (06/15/2013) [-]
Orket ikke skrive Haslum/Bekkestua.. Ingen vet hvor det er og Oslo er en halvtime unna
 Friends (0)