Bulbasaur-hair. .. like george Pokemon bulbasaur Hair girls