Eminem vs Slim Shady. :3 Enlightening. h- tls thy; / lg/ betweem' Eminem and '. Shady? Eminem vs Slim Shady :3 Enlightening h- tls thy; / lg/ betweem' and ' Shady?