"Muh Obongo!!". .. Flu shots. Chem trails. Oh god the tyranny. "Muh Obongo!!" Flu shots Chem trails Oh god the tyranny