nuke em. .. Gotta nuke something! nuke em Gotta something!