oprah for pope. pope-rah.. poprah? oprah for pope pope-rah poprah?