Color The World. . THE PLANET! KEY: I Homeland I Love I Like I OK I Don' t Dislike I Hate I KILL WITH FIRE AND MAGNETS Color The World THE PLANET! KEY: I Homeland Love Like OK Don' t Dislike Hate KILL WITH FIRE AND MAGNETS