Someone lost their exoskeleton. . Someone lost their exoskeleton