Kakashi vs. Metal Detector. Kakashi vs. metal detector... EVERY TIME kakashi Metal Detector Weapons Ninja Naruto