A short joke.. .. How do you make holy water? You boil the hell out of it. A short joke How do you make holy water? You boil the hell out of it