Fan pun. . YOU THINK HAVING FANS mice YOU 50000000 COOL, HURP u' Ia get addicted tau ,, Fan pun YOU THINK HAVING FANS mice 50000000 COOL HURP u' Ia get addicted tau