Metal. yeah.. if anyone wants it Metal yeah if anyone wants it