Mr. Pibb?. It's really Ice-T.. I' m so WHITE My first thought was Mr. Pibb Mr Pibb? It's really Ice-T I' m so WHITE My first thought was Pibb