Potato Head. .. I always thought that Nicki Minaj looked like Jynx Potato Head I always thought that Nicki Minaj looked like Jynx