Shikimaru Shadow Jutsu. .. OP...you are so gay. Shikimaru Shadow Jutsu OP you are so gay