No Spoilers Here. Vladimir Putin. DD you even lift? do You Even Lift faggot