MFW 2013. .. The same attitude towards people asking me what my resolutions are. MFW 2013 The same attitude towards people asking me what my resolutions are