No Beyonce. .. NO I RUN THE KITCHEN! No Beyonce NO I RUN THE KITCHEN!