Taking a corner. you`re doin it wrong, yo.. Big load of fail